Convenios Grupo CALITÉ

Convenios último año

Contractació mitjançant procediment menor dels serveis de suport per a la realització de l'estudi Sistema de salut com a productor de desigualtats: biaix en pediatria. 2022
Agència de Qualitat i Avaluació Sanitaries de Catalunya (AQUAS).
Investigadora principal: Pérez-Jover, V
CALITÉ Investigación - Universidad Miguel Hernández de Elche
Grupo de estudios para la implantación de la calidad en las organizaciones